photo

photo

  احترام به مسلمانان در فرودگاه توکیو در کشور ژاپن ( احداث نمازخانه و مسئول مواظبت از کفشها ) —————————————————————-...