کود های زیستی و بذر مال

کود های زیستی و بذر مال

—————————————————————————————————————————————————————————————— تولید کمپوست با روش غیر هوازی با استفاده از ضایعات پودر قهوه و نیشکر و سبوس برنج و ضایعات...

شرکتهای مجاز صدور گواهی محصولات ارگانیک و سایت های مرتبط+

شرکتهای مجاز صدور گواهی محصولات ارگانیک و سایت های مرتبط+

شرکت پارس گواه: شرکت پارس گواه PARS_APP_01_02   شرگت بیوسان گواه: شرکت بیوسان گواه شرکت بازرسی تلاشگران ارتقاء کیفیت تاک:...

کنترل آفات و بیماریها و علف هرز و عوامل ناخواسته برنج

کنترل آفات و بیماریها و علف هرز و عوامل ناخواسته برنج

  اثرات سرما در زمان ظهور خوشه و بیماری لکه قهوه ای ———————————————————— کرم ساقه خوار در مزرعه کاپیک  ——————————–...

  • 1
  • 2