Shape Shape

آبیاری در کشت سیب زمینی شیرین irrigation for sweet potato

Shape Shape
12/04/2022 10:41:01

آبیاری در کشت سیب زمینی شیرین irrigation for sweet potato

استفاده از چاه سطحی و پمپ روبین و هدایت آب با طول 100 متر تا مزرعه با شلنگ و کاهش مصرف آب با روش مالچ و زمان مصرف آب با بررسی  نیاز گیاه و توجه به رطوبت خاک

-----

1401/9/22

در خصوص EC و PH  کیفیت آب به نکات ذیل باید توجه داشت :

 

انواع روشهای آبیاری در تولید سبزیجات :

 

---------------

در مجموعه برای افزایش سلامت و کیفیت آب از چاه اختصاصی برای ابیاری استفاده می شود . لازم به ذکر بوده با توجه به اختلاط سموم و کودها و .... در آب روان ، مجموعه با حفر چاه و هزینه قابل توجه ،  با رعایت نکات فنی ، تمام سعی و تلاش خودشان را کاهش باقی مانده سموم و نیترات و نیتریت و سرب و کادمیوم ...را می نماید.

------------------