Shape Shape

مراحل تولید در مجموعه تولید و توزیعی مجید ارگانیک sweet potato production in Majid organic field

Shape Shape
11/29/2022 10:18:36

مراحل تولید در مجموعه تولید و توزیعی مجید ارگانیک sweet potato production in Majid organic field

اولین قدم در تولید محصول سالم و ارگانیک ، توجه به میزان مواد آلی خاک هست. در مجموعه مجید ارگانیک  هر ساله سعی می شود تا با استفاده از کود آلی تهیه شده به روش  کمپوست این مسئله مهم مورد توجه قرار گیرد.

 

فایل تهیه کمپوست :

 تهیه کمپوست به روش تخمیر هوازی
 
در این نوع تخمیر ، در ابتداء نوع کشت مشخص می گردد و سپس نوع مواد غذایی و میزان هر کدام از آنها مشخص می گردد . آنچه که در این قسمت مهم می باشد نوع مواد اولیه است چون باید ارزان و قابل دسترس برای کشاورز باشد.
آنچه که در کاپیک بیشتر مرد توجه قرارگرفت میزان در صد NPK  و قابل دسترس بودن آنها بوده است . و بر اساس جدول ضمیمه، میزان و درصد تک تک عناصر در کل کمپوست مشخص می گردد .
بر اساس میزان حجم کمپوست مورد نیاز باید یک منطقه با طول و عرض و ارتفاع مشخص انتخاب گردد که معمولاً ارتفاع آن 80  سانتیمتر بالاتر از سطح زمین می باشد . و سپس دور تا دور آن یک زهکش با عرض و عمق 50 سانتیمترایجاد می گردد . که در نمونه اجراء شده در کاپیک با توجه به حجم کمپوست که درحدود 1000 کیلو گرم بوده ، طول و عرض 5/2 متر و ارتفاع 80 سانتیمتر انتخاب شده ودرتهیه این سیلو در کاپیک از بلوک استفاده شده است و سپس در کف این سیلو 5 سانتیمتر پوسته برنج ریخته و روی آن یک لایه پلاستیک قرار می دهیم، سپس یک لایه خاک زغال در حدود 2 سانتیمتر بر روی آن می ریزیم و مواد زیر رابا همدیگر مخلوط می کنیم. 
سویا 30 کیلو گرم- استخوان پودر شده 12 کیلو گرم- پودر ماهی 12 کیلو گرم-کود مرغی 12 کیلو گرم- سبوس برنج 3 کیلو گرم .
که هر کیلو گرم ماده خشک دارای20 گرم ازت ، 15 گرم فسفر و 4 گرم پتاس می باشد .نکته قابل توجه آنکه قبل از انتقال این مواد به سیلو  باید به آن آب اضافه کرد و میزان رطوبت این توده در زمان انتقال در آن حد باشد که بعد از فشردن به آسانی قابل متلاشی شدن باشد و سپس یک سوم از این حجم را در درون سیلو ریخته وبعد از آن یک لایه نازک خاک بر روی آن می ریزیم و آنرا با پا می کوبیم سپس با شن کش چند خراش بر روی آن میدهیم تا خاک اضافه شده به سیلو ، یک مقدار کم با مواد خام آلی موجود درسیلو ، مخلوط گردد و این عمل تا پر شدن سیلو ادامه می یابد . بعد از اتمام کار، روی این مخلوط یک لایه کاه و کلش قرار داده تا به شکل گنبد درآید و با پوشش نایلون سیاه بر روی آن سبب خواهد شد تا از نور خورشید و باران مصون بماند. 
آنچه که در تهیه کود ارگانیک به روش هوازی مورد اهمیت می باشد کنترل درجه حرارت و رطوبت می باشد . اگر درجه حرارت بالاتراز50  درجه سانتیگراد باشد باعث خشک شدن کود و در نتیجه به خواب رفتن باکتریهای موجود در آن می شود در یک روز ابری در محیط سرپوشیده به دور از نور خورشید توده موجود در سیلو را خارج کرده و بعد از تهویه دادن درصورت نیاز با اضافه کردن آب به آن ، دوباره آنرا به سیلو برمی گردانیم. این عمل ممکن است چندین بار تکرار شود در کاپیک درحدود 6-5 مرتبه عمل هوادهی انجام شد و هدف آن جلوگیری از بالارفتن درجه حرارت به بیش از 50  درجه سانتیگراد می باشد و تولید کمپوست درکاپیک 6 ماه بطول انجامید. زمانی که میزان د رجه حرارت محیط با درجه حرارت کمپوست تنها 6-5 درجه اختلاف داشت می توان به استفاده از این کود در کشت ، اقدام کرد 

- تولید کمپوست از کاه وکلش برنج 
 
جهت تولید این کود بسته به میزان حجم ترکیبات خام آلی یک پشته آماده می شود که در کاپیک برای 500 کیلو گرم کاه و کلش یک پشته به ابعاد طول 2 متر وعرض 50/1 متر وارتفاع 60 سانتیمتر آماده شد و بعد دور تا دور آن یک زهکش به عرض و عمق 50 سانتیمتر ایجاد گردید . درابتداء کف پشته توسط بیل یا هر وسیله دیگر کوبیده می شود و سپس 30 سانتیمتر کاه و کلش روی آن می ریزیم و با آبپاش روی این کاه وکلش را آبیاری می کنیم . میزان آب مورد نیاز جهت رطوبت کاه و کلش باید در آن حد باشد که وقتی کاه وکلش را فشار میدهیم ، قطرات آب از آن چکه چکه نماید . و سپس بر روی این کاه وکلش یک لایه برگ جنگل به ارتفاع 2 سانتیمتر اضافه می شود و با کوبیدن توسط پا میزان ارتفاع توده را به 15 سانتیمتر  میرسانیم وسپس یک لایه نازک کود مرغی و سبوس نرم که به نسبت 3 به 1 مخلوط شده به روی آن پخش میکنیم و بعد با شن کش این توده را خراش می دهیم تا یک مقداری کمی از کود مرغی و برگ جنگل و سبوس برنج با کاه و کلش مخلوط شود واین مرحله را چندین بار دیگر نیز انجام میدهیم تا در نهایت کاه وکلش تمام شود درنهایت یک شکل گنبدی به این توده می دهیم . و سپس بر روی آن پلاستیک کشیده می شود در کاپیک میزان مواد مصرف شده برابر با  300 کیلو گرم کاه و کلش – 70 کیلو گرم برگ جنگل – 20 کیلو گرم کود مرغی و 7 کیلو گرم سبوس برنج ، بوده که در حدود 4 ماه بعد از مخلوط کردن آماده مصرف میباشد.
نکته قابل توجه آنکه در نهایت بعد از ایجادحالت گنبدی به کاه و کلش به توصیه دکتر کاتو یک لایه نازک خاک روی توده ، داده شده و سپس پلاستیک روی آن کشیدیم . مشاهده شد که بتدریج در زیر پلاستیک بذرهای علف هرز موجود در خاک سبز شده و شروع به رشد ونمو کردند این عمل تا حدود دو ماه اولیه ادامه داشت ولی از ماه سوم مشاهده شد که علف های هرز در حال از بین رفتن می باشند و درماه چهارم بطور کلی نابود شدند علت آن این بوده که در اثر فعل و انفعالات تخمیری گاز آمونیاک متصاعد شده و سبب نابود شدن علف های هرز روئیده بر روی سطح خاک گردید .
 اضافه کردن سبوس و پوسته برنج جهت آماده کردن بستر کشت
 
یکی دیگر از روشهای اجراء شده اضافه کردن پوسته برنج به میزان 3 کیلو گرم  و سبوس  برنج به میزان 300 گرم در یک متر مربع می باشد.  نحوه کار به این صورت است که ابتداء زمین را شخم و سپس دیسک می زنیم و پشته ا ی بطول 4 متر و عرض 20/1 متر در آن ایجاد کرده و بعد پوسته و سبوس برنج را به خاک اضافه و با روتاری با آن مخلوط می کنیم . مشاهده شد که بعد از طی سه ماه در فصل پائیز ، پوسته برنج برنگ قهوه تیره تغییر رنگ داده و بتدریج تجزیه می شود . یک نکته را باید در این بخش مد نظر قرار داد وآن میزان حد مجاز افزودن عناصر غذایی به خاک می باشد . به عنوان مثال در خیار و گوجه فرنگی میزان نیاز کود ازته 35-30 گرم در یک متر مربع می باشد و باید به این نکته توجه کرد که آنچه که به خاک اضافه می کنیم در نهایت باید به نیاز های کودی فوق الذکر را تأمین نماید.
نحوه محاسبه میزان عناصر غذایی N.P.K.C و نیزنسبت C/N در مواد خام آلی :

 به عنوان مثال در پوسته و سبوس برنج بشرح زیر می باشد .

   

آب

K

P

N

C

C/N

 

%15

1.5-2

4-5

2-3

45-50

20-25

سبوس برنج

%10

0.5

21-0.3

0.3-0.5

35-40

70-80

پوسته برنج

 

پوسته برنج

اگر بخواهیم که از ترکیب 1 کیلو گرم سبوس برنج و 5 کیلو گرم پوسته برنج یک کود ارگانیک تولید کنیم ابتدا باید میزان عناصر آن مشخص گردد . البته باید توجه داشت که جهت محاسبه میزان درصد عناصر غذایی ماده خشک منظور اصلی محاسبات می باشد بنابراین آب باید از بین برود. در سبوس برنج 15% آب وجود دارد. 
میزان کربن به ازت در این کود مناسب نمی باشد. چون در کشت ارگانیک فارمینگ بهترین نسبت 20 الی 25 بوده بنابراین میزان ازت ترکیب بالا کم می باشد.  
جدول میزان عناصر غذایی در گیاهان مختلف به منظور محاسبه نوع ومقدار هر ماده خام آلی در تولید کود ارگانیک


نحوه انتخاب نوع تخمیر

بطور کلی دونوع تخمیر وجود دارد: 
1-    هوازی 
2-  غیر هوازی
درفصل زمستان و پائیزو نیز در مناطق سردسیر چون درجه حرارت خاک پائین می باشد جهت بالابردن درجه حرارت خاک ونیز جذب بهتر مواد غذایی به نظر می رسد که استفاده از مواد تخمیر شده به روش هوازی که تنها 60% از فرآیند تخمیرآن انجام شده ، مناسبتر می باشد چون ادامه فعالیت تخمیر در خاک انجام شده و سبب گرم شدن خاک می گردد . و در مناطق گرمسیر و در فصول گرم بهتر می باشد که از مواد تخمیر شده به روش غیر هوازی استفاده گردد .چون بعد از اضافه کردن این نوع کود به خاک ، تغییر قابل ملاحظه ای در درجه حرارت خاک ایجاد نمی گردد  و مشکلی در فرآیند رشد بوجود نمی آورد و انتخاب نوع فرآیند تخمیر به زمان مصرف آن نیز بستگی دارد توضیح آنکه اگر فرصت کافی بین تولید ومصرف کود وجود نداشته باشد باید از تخمیر غیر هوازی استفاده شود بنابراین با بررسی فاکتورهای مختلف به انتخاب نوع تخمیر اقدام می نمائیم .

 

 

 

 

 نوع مواد آلی

میزان آب

کلسیم

%

منیزیم

%

پتاس

%

فسفر

%

ازت

%

کربن

%

C/N

سبوس برنج

15%

-

-

-

5/1-1

5/2-2

50-45

30-20

سویا

10%

-

-

-

2-5/1

8-7

50-45

8-6

ماهی

10%

-

-

-

10-8

9-8

50-45

8-6

گوشت

10%

-

-

-

5/2-2

9-8

50-45

8-6

استخوان

15%

-

-

-

12-10

7-5/6

40-35

8-6

ماهی ساردین

70%

 

-

-

5-4

9-8

50-45

8-6

صدف حلزون

15%

-

-

5/0

4-5/3

7-6

50-45

8-6

کودگاوتازه

80%

2-5/1

1-5/0

2-5/1

5/2-2

5/2-2

50-45

20-15

کود مرغ تازه

65%

15-10

5/1-1

2-3

7-6

6-5

40-35

10-6

ادرار (پیشاب)

0

0و0

و0

2-1

1/0

7/0-5/0

0

0

کاه گندم

10%

5/0

2/0

5/2-2

3/0-1/0

1-5/0

45-40

70-60

پوسته برنج

10%

1/0

1/0

5/0

3/0-1/0

5/0-3/0

40-35

80-70

کاه برنج

10%

5/0

2/0

5/2-2

5/0-2/0

1-5/0

40-35

60-50

برگ ترب

90%

7-5

5/0-3/0

6-5

1-8/0

6-5

45-40

10-8

برگه هویج

80%

4-3

7/0-5/0

6-5

1-8/0

4-3

45-40

15-10

برگ کلم

90%

2-5/1

3/0-2/0

6-5

2-5/1

4-3

45-40

15-10

برگ خیار

80%

8-6

7/0-5/0

1-7

5/1-1

5-4

45-40

12-9

برگ سیب زمینی ایرانی

80%

5/1-1

5/0-4

1-8

5/1-1

5-4

45-40

15-10

سیب زمینی ژاپنی  (شیرین)

70%

5-5/4

5/0-3/0

9/0-7/0

5/1-1

3-2

5-40

15-10

کاه جو (تازه برداشت شده)

70%

3-5/2

1-7/0

2-5/1

5/1-1

4-5/3

50-40

15-10

برگ بلال

50%

3/0-2/0

5/0-2/0

2-5/1

1-5/0

2-5/1

45-40

25-20

پوست نارنگی

80%

5/4-4

3/0-2/0

1-5/0

5/0-2/0

5/1-1

50-45

40-30

علفهای هرز

2-5/1

7/0-5/0

5/2-2

1-5/0

2-5/1

2-5/1

50-40

26-25

برگهای جنگل

2-1

1-5/0

4-3

2/0-1/0

5/1-1

5/1-1

50-45

33-45

 

 تولید کمپوست از کاه وکلش برنج 

 جهت تولید این کود بسته به میزان حجم ترکیبات خام آلی یک پشته آماده می شود که در کاپیک برای 500 کیلو گرم کاه و کلش یک پشته به ابعاد طول 2 متر وعرض 50/1 متر وارتفاع 60 سانتیمتر آماده شد و بعد دور تا دور آن یک زهکش به عرض و عمق 50 سانتیمتر ایجاد گردید . درابتداء کف پشته توسط بیل یا هر وسیله دیگر کوبیده می شود و سپس 30 سانتیمتر کاه و کلش روی آن می ریزیم و با آبپاش روی این کاه وکلش را آبیاری می کنیم . میزان آب مورد نیاز جهت رطوبت کاه و کلش باید در آن حد باشد که وقتی کاه وکلش را فشار میدهیم ، قطرات آب از آن چکه چکه نماید . و سپس بر روی این کاه وکلش یک لایه برگ جنگل به ارتفاع 2 سانتیمتر اضافه می شود و با کوبیدن توسط پا میزان ارتفاع توده را به 15 سانتیمتر  میرسانیم وسپس یک لایه نازک کود مرغی و سبوس نرم که به نسبت 3 به 1 مخلوط شده به روی آن پخش میکنیم و بعد با شن کش این توده را خراش می دهیم تا یک مقداری کمی از کود مرغی و برگ جنگل و سبوس برنج با کاه و کلش مخلوط شود واین مرحله را چندین بار دیگر نیز انجام میدهیم تا در نهایت کاه وکلش تمام شود درنهایت یک شکل گنبدی به این توده می دهیم . و سپس بر روی آن پلاستیک کشیده می شود در کاپیک میزان مواد مصرف شده برابر با  300 کیلو گرم کاه و کلش – 70 کیلو گرم برگ جنگل – 20 کیلو گرم کود مرغی و 7 کیلو گرم سبوس برنج ، بوده که در حدود 4 ماه بعد از مخلوط کردن آماده مصرف میباشد.نکته قابل توجه آنکه در نهایت بعد از ایجادحالت گنبدی به کاه و کلش به توصیه دکتر کاتو یک لایه نازک خاک روی توده ، داده شده و سپس پلاستیک روی آن کشیدیم . مشاهده شد که بتدریج در زیر پلاستیک بذرهای علف هرز موجود در خاک سبز شده و شروع به رشد ونمو کردند این عمل تا حدود دو ماه اولیه ادامه داشت ولی از ماه سوم مشاهده شد که علف های هرز در حال از بین رفتن می باشند و درماه چهارم بطور کلی نابود شدند علت آن این بوده که در اثر فعل و انفعالات تخمیری گاز آمونیاک متصاعد شده و سبب نابود شدن علف های هرز روئیده بر روی سطح خاک گردید . 
  اضافه کردن سبوس و پوسته برنج جهت آماده کردن بستر کشت

 یکی دیگر از روشهای اجراء شده اضافه کردن پوسته برنج به میزان 3 کیلو گرم  و سبوس  برنج به میزان 300 گرم در یک متر مربع می باشد.  نحوه کار به این صورت است که ابتداء زمین را شخم و سپس دیسک می زنیم و پشته ا ی بطول 4 متر و عرض 20/1 متر در آن ایجاد کرده و بعد پوسته و سبوس برنج را به خاک اضافه و با روتاری با آن مخلوط می کنیم . مشاهده شد که بعد از طی سه ماه در فصل پائیز ، پوسته برنج برنگ قهوه تیره تغییر رنگ 

داده و بتدریج تجزیه می شود . یک نکته را باید در این بخش مد نظر قرار داد وآن میزان حد مجاز افزودن عناصر غذایی به خاک می باشد . به عنوان مثال در خیار و گوجه فرنگی میزان نیاز کود ازته 35-30 گرم در یک متر مربع می باشد و باید به این نکته توجه کرد که آنچه که به خاک اضافه می کنیم در نهایت باید به نیاز های کودی فوق الذکر را تأمین نماید.

نحوه محاسبه میزان عناصر غذایی N.P.K.C و نیزنسبت C/N در مواد خام آلی :

 

آب

K

P

N

C

C/N

 

%15

1.5-2

4-5

2-3

45-50

20-25

سبوس برنج

%10

0.5

21-0.3

0.3-0.5

35-40

70-80

پوسته برنج

 

یک نمونه از ترکیبات و مواد غذایی در کمپوست  تهیه شده در کشور ژاپن

 

میانگین

ماکزیمم

مینیمم

رطوبت

75.1

93.5

39.6

PH

7.9

9.4

5.9

درصد کربن

7.9

13.4

1.4

درصد نیتروژن

0.39

1.07

0.07

نسبتC/N

20.3

46.0

4.7

درصد اسید فسفریک

0.19

0.57

0.03

درصد پتاسیم

0.70

2.22

0.09

درصد کلسیم

0.45

1.49

0.08

درصد منیزیم

0.13

0.49

0.02

منگنز     ppm

248

600

41

 

 

--------------------------------

تعرف کشاورزی بر پایه  ارگانیک

ارائه یک تعریف کوتاه، دقیق و واضح از کشاورزی ارگانیک دشوار است چراکه در این¬باره برخی تصورات وجود دارد که گاه از روی تعصب، ذهن را از اصل واقعیت دور می¬سازد. ازطرفی، بنا به اعتقاد بسیاری از متصدیان، کشاورزی ارگانیک موفق یک مفهوم ذهنی است که نیازمند به¬کارگیری شیوه¬های عملی خاص می¬باشد. بنابراین برای¬اینکه بدانیم به چه سیستمی کشاورزی ارگانیک اتلاق می¬شود، راحت¬ترآن است که گفته شود به چه کشاورزی این واژه تعلق نمی¬گیرد .یکی از تصورات اشتباه در مورد کشاورزی ارگانیک آن است که این شیوه کشاورز بی¬نیاز از کاربرد مواد شیمیایی می¬باشد. باید توجه داشت که ساختمان تمام موجودات زنده و غیرزنده، از ترکیبات شیمیایی تشکیل شده است. در حقیقت باید این طور گفت که آن دسته از مواد شیمیایی که به صورت طبیعی به دست آمده¬اند در کشاورزی ارگانیک و در حاصلخیز نمودن خاک یا حفاظت گیاهان و پرورش دام، استفاده می¬شوند. البته کشاورزی ارگانیک، سیستمی است که با کاربرد مستقیم یا مصرف همیشگی آن دسته از مواد شیمیایی که به راحتی به فرم قابل حل درمی¬آیند همچنین کاربرد هر گونه ماده ضد حیات حتی اگر منشا طبیعی داشته باشد، مخالف است. در جایی¬که استفاده از این ترکیبات الزامی باشد، باید آنهایی به کار برده شوند که کمترین تأثیرسو را در سیستم به¬جای گذارند. نباید تصور کرد که کشاورزی ارگانیک صرفاً هدف جایگزینی ترکیبات آلی با ترکیبات به اصطلاح آگروشیمیایی را دارد. مثال بارز آن جایگزینی کودهای شیمیایی با کودهای آلی می¬باشد که ممکن است از نظر تأثیر بر کیفیت محصول، حساسیت نسبت به بیماری¬ها و آلودگی محیط زیست مشابه (و شاید زیان¬بار) باشند. واقعیت این است که هیچ¬چیز عجیبی در رابطه با کودهای آلی وجود ندارد. کاربرد غلط مواد آلی، چه به¬صورت مصرف بیش¬ازحد، و چه به صورت عدم کاربرد آنها در زمان مناسب، و یا ترکیبی از هردو این موارد، به نحو چشمگیری سبب اختلال در عمل چرخه¬های زیستی یا طبیعی می¬گردد. تصور اشتباه دیگر از کشاورزی ارگانیک، آن است که تصور می¬شود منظور از کشاورزی ارگانیک یعنی بازگشت به کشاورزی سنتی که سال¬ها قبل از مکانیزه شدن کشاورزی رواج داشته است. تناوب کشت، کشت مخلوط، روش¬های مکانیکی کنترل علف های هرز، درک بهتر هم¬زیستی میکوریزا، ریزوبیوم¬ها و رایزوسفر، تجدید ماده آلی و دیگر بخش¬های زنده خاک، تلفیق زراعت و دامپروری، از موضوعات مورد بحث در کشاورزی ارگانیک است. اسامی و اصطلاحات متعددی تحت عنوان کشاورزی ارگانیک وجود دارد. گفته می¬شود که در سراسر دنیا حدوداً 16 نام متفاوت از آنچه که کشاورزی ارگانیک می¬نامیم وجود دارد. برخی از شناخته شده¬ترین آنها، کشاورزی زیستی، کشاورزی بیولوژیک، کشاورزی تجدید شونده و کشاورزی پایدار است. اصطلاح کشاورزی بیولوژیک در اروپا طرفداران بیشتری دارد، در حالیکه در بخش¬هایی از بریتانیا که به انگلیسی تکلم می¬کنند و در ایالات متحده آمریکا اصطلاح کشاورزی ارگانیک، کاربرد دارد. علی¬رغم اختلافات ظاهری این اسامی، اصول همگی مشابه است. این اصولی و اهداف، به¬طور خلاصه، توسط فدراسیون جهانی جنبش کشاورزی ارگانیک به-صورت زیر بیان گردیده است:
-    تولید غذا باکیفیت بالا، در حد کافی
-     همگامی با طبیعت، به¬جای سلطه¬گری و چیرگی بر آن
-     تقویت چرخه¬های زیستی در سیستم¬های زراعی، شامل تقویت میکروارگانیسم¬ها، فون(پوشش جانوری) و فلور( پوشش گیاهی) خاک و افزایش تنوع گیاهی و جانوری و حفظ و افزایش حاصل¬خیزی خاک¬ها در درازمدت و بهرگیری از منابع تجدیدشونده، تا حد امکان
-     شرایطی از زندگی برای دام¬ها که امکان بروز کلیه رفتارهای غریزی را برای آن¬ها فراهم سازد
-     جلوگیری از بروز کلیه اشکال آلودگی ناشی از عملیات مختلف کشاورزی 
-     حفظ تنوع ژنتیکی سیستم کشاورزی و محیط اطراف و حفاظت از گیاهان و زیستگاه¬های طبیعی
-     امکان کسب درآمد کافی برای زارعین و جلب رضایت آن¬ها و نیز ایجاد محیط کار سالم.
-     در نظر گرفتن اثرات گسترده¬تر اجتماعی و اکولوژیکی سیستم زراعی.
در حقیقت کشاروزی ارگانیک سعی دارد با بهره¬گیری از یافته¬های علوم زیستی به صورت تکنیک¬های پیشرفته خود را از قید ترکیبات آگروشیمیایی که کشاورزی صنعتی را به خود وابسته کرده است رها ساخته و به بهبود کیفیت خاک و محصولات کشاورزی کمک کند. این¬اصول، مبنای عملیات کشاورزی را برای زارعین کشاورزی ارگانیک در سراسر دنیا تشکیل می¬دهند، و باعث می¬شوند تا روش¬های کشاورزی ارگانیک نظیر تهیه کمپوست، کاربرد تناوب¬های طولانی شامل مخلوط¬های علوفه ای بقولات و علف¬های چمنی، همچنین کودهای سبز، اجتناب از مصرف کودهای شیمیایی محلول، اجتناب از عملیات رایج در دامپروری فشرده، اجتناب از مصرف آنتی¬بیوتیک¬ها و هورمون¬های محرک، استفاده از روشها¬ی حرارتی و مکانیکی در کنترل علف¬های هرز، تأکید بر فراوری محصول در مزرعه، همچنین عرضه مستقیم محصول به مصرف کنندگان ، تأثیر مثبت و مطلوبی بر زندگی جوامع روستایی داشته باشند. اگر چه کشاورزی سنتی و تولید محصولات کشاورزی بدون استفاده از مواد شیمیایی از سابقه¬ی بسیار طولانی برخوردار است، ولی کشاورزی زیستی که اساساً بر منابع تولید محلی متکی بوده و فعالیت آن بر حفظ تعادل اکولوژیکی و توسعة مطلوب فرآیندهای بیولوژیک استوار است و از طرف دیگر دارای مقررات و استانداردهای خاصی است، از ¬سابقه¬ی چندانی برخوردار نیست . شواهد زیادی حاکی از برتری کشاورزی زیستی بر کشاورزی رایج از جنبه¬های مختلف زیست¬محیطی مانند افزایش تنوع زیستی، کاهش بقایای سموم شیمیایی در مواد غذایی گیاهی و دامی، کاهش گازهای گلخانه¬ای و گرمای زمین و جنبه های اجتماعی- اقتصادی مانند تولید پایدار و عدالت اجتماعی و اقتصادی وجود دارند . سطح زیر کشت جهانی محصولات زیستی در سال 2006 حدود 31 میلیون هکتار و ارزش تجاری محصولات زیستی به 38 میلیارد دلار در سال رسیده است(بر طبق آخرین گزارش به بیش از100 میلیارد دلار رسیده است)(باشگاه خبرنگاران جوان،سایت،1392).
 نظام¬های کشاورزی¬زیستی مبتنی بر استانداردهای خاص و دقیقی هستند که در آنها امنیت و اطمینان مصرف کنندگان، رقابت عادلانه بین تولیدکنندگان و تسهیل در تجارت محصولات زیستی بین دولت¬ها در نظر گرفته شده است. استانداردها در کشاورزی زیستی شامل اصول، قواعد، پیشنهادات و ضرورت¬هایی هستند که باید در کلیة مراحل تولید و فرآوری تا مصرف رعایت شوند. باوجودی که کشور ما از نظر کشاورزی سابقه¬ی بسیار طولانی دارد و برخی محصولات مهم زراعی فعلی در دنیا از قبیل غلات و حبوبات در این قسمت از جهان اهلی شده¬اند، متأسفانه هنوز در چارچوب کشاورزی زیستی نوین، فاقد ¬¬مقررات ملی است. امروزه بازارهای خارجی و به¬خصوص اتحادیة¬اروپا، تمایل خود را نسبت به خرید محصولات زیستی ایران(پسته، گردو، خرما، کشمش، میوه¬های تازه، زعفران و غیره) اعلام داشته¬اند، ولی هنوز هیچ¬گونه مقررات ملی در این رابطه با تولید محصولات زیستی ایران وجود ندارد. نظام¬های تولیدی جایگزینی سیستم¬های کشاورزی رایج مورد¬توجه متخصصین کشاورزی و محیط¬زیست، کشاورزان و عامه مردم و نیز دولتمردان و سیاست¬گذاران در سطح جهان قرارگرفته، و تحقیقات وسیعی در زمینة ابعاد مختلف این نوع نظام¬های تولیدی پایدار، بطور فزاینده¬ای رو به گسترش است. تعاریف مختلف کشاورزی زیستی در سطح جهان عمدتاً از مبنای مشترکی برخوردارند . بنا به تعریف اتحادیةبین المللی جنبش کشاورزی زیستی(آیفوم ) که یک سازمان بین¬المللی مستقل بوده و عهده¬دار گسترش این نظام تولیدی است، کشاورزی زیستی نوعی نظام کشاورزی است که اساساً بر منابع تولید محلی متکی بوده و فعالیت آن برحفظ تعادل اکولوژیکی و توسعة مطلوب فرآیندهای بیولوژیک استوار است، بنابراین حاصلخیزی خاک و تنوع زیستی و پایداری، اجزای کلیدی سیستم های کشاورزی زیستی محسوب می¬شوند. در این تعریف، کشاورزی زیستی نوعی نظام مدیریتی جامع است که در آن کمیت و کیفیت محصولات از تولید تا فرآیند و انتقال به مصرف کننده، سلامت خاک، گیاه، حیوان، انسان، میکروارگانیسم¬ها، محیط و سیاره¬ی زمین به عنوان یک موجود واحد رعایت شده و اصول اکولوژیکی و محیط زیست و نیز اصول عدالت و روابط اجتماعی و احترام به مخلوقات در نظر گرفته شده است.امروزه جنبه¬های اجتماعی و اخلاقی از جمله رفتار منصفانه با کارگران، تجارت عادلانه، استفاده از نیروهای کار خانوادگی و منابع محلی، رعایت جنبه¬های رفاهی برای حیوانات را نیز درنظام¬های کشاورزی زیستی منظور می¬کنند. در حال حاضر، سرعت فزاینده¬ی رشد بازارها برای محصولات زیستی و جنبه های درآمد¬زای آن، مشوق خوبی برای کشاورزان است. (قربانی و همکاران، 1388) 

---------------------------------------------------

1401/9/21

نحوه آنالیز قیمت در محصولات تولیدی مجموعه