Shape Shape

کشت محصولات گلخانه greenhouse cultivation

Shape Shape
02/15/2023 08:22:56

کشت محصولات گلخانه greenhouse cultivation

خزانه نشا سبزیجات 

پیوند در صیفی و سبزیجات

grafting watermelon on pumpkin

 

 

برای پایه از کدوی قلیانی استفاده می شود   ( تصویر نشا پایه )

 

پیوندک هندوانه

عاری از ویروس 

ضخامت ساقه 

حجم ریشه 

زمان بذر پاشی در تماسی حدود هم زمان 

 

 

در پایه جهت برش از بالا به پایین 

نکات

برش با زاویه ملایم تا وسط ساقه

حداقل  یک سانتیمتر  برش

باز نمودن مکان برش

ضخامت مناسب در برش

تیغ ضدعفونی 

مهارت در چند عدد قبل از زمان مناسب 

در پیوندک برش از پایین به بالا  ( نشا هندوانه )

 

اتصال  پیوند و پایه

 

کلیپ  زدن 

 

انتقال به خزانه 

 

پیوند در روز سوم 

نکات

درجه حرارت و رطوبت 

کاهش نور 

شروع رشد برگی در پیوندک

قطع کردن برگ پایه 

جوش خوردن در نقطه پیوند ( کالوس )

 - 5 روز بعد از پیوند به تدریج در محل پیوند جوش خوردگی مشاهد می شود.

زمان  قطع کردن پایه از نوک و پیوندک از ریشه

 

کشت نشا پیوندی مزرعه

فاصله کشت

آبیاری

کنترل علف هرز

تهیه کمپوست برای کشت محصولات گلخانه 

how we can prepare  greenhouse 

ساخت گلخانه و نکات مهم power point

------------------------

معرفی انواع کمپوست 

introduce different compost

 

فایل

---------------------

تهیه کمپوست با استفاده از کاه و کلش برنج

preparation rice straw compost

 

------------------------

نحوه تولید بستر کشت برای هیدروپونیک 

 preparation bed for Hydroponic in green house

----------------------

میزان نفوذ نور در گلخانه  

Light penetration in greenhouse