Shape Shape

compost Aerobic and anaerobicخاک ورزی و حاصلخیزی خاک در مزرعه سیب زمینی شیرین soil and fertitly in sweet potato production

Shape Shape
12/03/2022 08:38:43

compost Aerobic and anaerobicخاک ورزی و حاصلخیزی خاک در مزرعه سیب زمینی شیرین soil and fertitly in sweet potato production

prepation compost

Aerobic and anaerobic

 

vermicompost

---------------------

compost aerobic  and inaerobic   

 

استفاده از پوسته شالی به روش نیم سوز شده ، در افزایش حاصلخیزی خاک مزرعه ( سیلیس- پتاس- فسفر- ظرفیت نگهداری آب ....)

 

کشت زمستانه در مزرعه سیب زمینی شیرین:

برای افزایش حاصلخیزی و ایجاد تناوب و کنترل علف هرز و کنترل جمعیت آفات .... در مجموعه توصیه به کشت گیاه شبدر - جو- خردل علوفه ای - چعندر علوفه ای ... می شود.

این گیاهان با افزابش حاصلخیزی خاک برای کشت بعدی سبب  کاهش مصرف نهاد های شیمیایی و افزایش سلامت خاک و محصول می شوند.

 

کشت شبدر برسیم در فصل پاییز و برداشت یک چین در آذر و یک چین با چرای گوسفند در اسفند و در فروردین شخم با تراکتور

کشت جو در پاییز و برداشت به صورت علوفه تر در فروردین

---------------------------

کشت خانواده کلم در مزرعه سیب زمینی شیرین :

از جمله گیاهان توصیه برای کشت به منظور تناوب ، کشت گل کلم و بروکلی و بروکسل و کاهو چینی و کلم پیچ .. هست .

---------------------------------

نمونه آزمون خاک  :

 

انواع کود های بیولوژیک :

باکتریهای تثبیت کننده  ازت مولکولی
 قارچهای  میکوریزی
 باکتریهای ریزسفری افزاینده رشد گیاه
میکرو ارگانسیم های حل کننده فسفات ها
میکروارگانسیم های تبدیل کننده مواد آلی به کمپوست 

---------------------

•    تقویت تابستانه مزرعه به روش ارگانیک : در یک گونی مقداری کود حیوانی ( گاو-مرغ- کوسفند ..) و یا کمپوست آماده ریخته و در یک بشکه آب آویزان کرده و بعد از 24 ساعت صبر کنید و بعد از خیسانده آن را به دفعات قشار دهید تا ذران کود در اب حل شود .این را برای چندین مرتبه می توانید استفاده کنید تا رنگ آن به صورت چای کم رنگ شود. در روش دیگر می توانید در یک بشکه نصف از آب و نصف از کمپوست آماده ریخته و بعد از هم زدن می توانید از آن به عنوان کود میکرو در گیاهان و یا همراه با آبیاری استفاده کنید. در روش دیگر یک قاشق پودر ماهی در 4 لیتر آب و در منطقه ریشه گیاه استفاده شود. از پورد خون- تفاله خشک شده پنبه – پورد استخوان –خاکستر چوب -..... و برای درختان نهال جوان می توان یک قاشق پودر ماهی در 20 لیتر آب حل کرده و برای درختان استفاده کنید.

-------------------------------------

•    نحوه جذب ازت در اکثر گیاهان به صورت زیر می باشد


     
 این فرآیند در  ریشه انجام شده و مواد ساخته شده را به قسمت هوایی گیاه می فرستد. اما در سبزیجات برگی مانند اسفناج –  کاهو ..... به این صورت می باشد که نیترات مستقیماٌ به اندام هوایی فرستاده می شود.
                 

                           


 در این حالت اوره مستقیما وارد برگ شده و به شکل نیترات در آن ذخیره می شود. به دلیل رشد کم گیاه در شرایط ابری ، مصرف کود ازته در شرایط هوای ابری و برداشت زود هنگام سبزیجات ابری بعد از مصرف کو سرک سبب باقی ماندن تجمع کود ازته در برگ و در نهایت باعث به خطر افتادن سلامت مصرف کننده می شود. به همین توصیه می گردد بعد از مصرف کود ازته سرک ، اجازه داده شود تا گیاه در شرایط هوای آفتابی میزان ازته ذخیره شده در برگ خود را به منظور رشد ، استفاده و کاهش دهد . بهترین زمان برداشت سبزی در غروب یک روز آفتابی می باشد

----------------

نگاه ارگانیک در انتقال مجدد مواد غذایی با استفاده از ارقام بومی :

•    در اواخر دوره رشد گیاهان زراعی ، کربوهیدراتها، ترکیبات نیتروژن دار،فسفر،سولفور و سایر عناصر غذایی متحرک مجدداً به وقصدهای فیزیولوژیک جاری (SINK ) منقل می گردد.غالباً در زمان پر شدن دانه نیتروژنی برای جذب گیاه در خاک قابل دسترس نمی باشد.، در چنین شرایطی افزایش ظرفیت عملکرد برای جذب نیتروژن در طی قبل از گلدهی و افزایش کارایی انتقال مجدد نیتروژن در این گیاهان ضروری است.انتقال مجدد نیتروژن به مقصد فیزیولوژیکی باعث کاهش دوام سطح برگ و فتوسنتز گیاه می گردد.و در نتیجه وابستگی مقصد فیزیولوژیکی به کربوهیدراتهای ذخیره شده در اندامهای رویشی ، قبل از گلدهی نیز افزایش می یابد. این عمل سبب افزایش کیفیت و کمیت و بقاء نسل می گردد. برگها و ساقه ها به عنوان یک منبع دخیره ای نقش بسیار فعالی داشته و اهمیت این فرآیند به ویژه در شرایط تنشهای محیطی و گیاهان زراعی بومی بسیار بالا می باشد. در حالی که گیاهان زراعی اصلاح شده (پر محصول) و کود پذیر بیشتر به مواد فتوسنتزی تولید شده پس از مرحله گلدهی وابسته اند. لذا فرآیند انتقال محدد را می توان به عنوان سازگاری اکوفیزیولوژیکی در حهت تکامل و حفظ بقاء نسل و تضمین عملکرد گیاهان زراعی در شرایط تنش برشمرد.

-----------------

خاک و مبانی خاک شناسی در کشت و کار سیب زمینی شیرین با نگاه افزایش حاصلخیزی خاک : 1401/9/20

تشخیص خاک خوب:

در زمان راه رفتن بر روی آن خاک به ته کفش نچسبد ( بعد از بارندگی)
یک مقدار خاک در یک لوله آزمایش ریخته و سپس به آن آب اضافه کرده و بعد از آن به مدت سه دقیقه آن را تکان می دهیم. در ادامه لوله را در یک مکان آرام قرار می دهیم. نکته مهم در این آزمایش مدت زمان ته نشین شدن ذرات خاک می باشد. معمولاً ذرات شنی سریعتر و ذرات رسی دیرتر ته نشین می شوند. مدت زمان برگشت رنگ آب می تواند به عنوان یک فاکتور مهم مشاهده ای برای سالهای بعد مورد استفاده قرار گیرد.
تعیین رنگ خاک در عمق 70-40-20 در طول سالهای کشت می تواند در  تشخیص حاصلخیزی خاک مورد استفاده قرار گیرد.
اندازه گیری برای دانه بندی خاک : با استفاده از غربال در اندازه های مختلف می توان خاک را غربال کرد و ذرات هم اندازه را وزن و در نهایت یک نمودار از آن تهیه کرد. با استفاده از این نمودار در زمینه بهبود خاصیت فیزیکی و شیمیایی خاک قضاوت کرد.

گاهی دو نوع خاک یکسان یکی خوب و دیگری بد می باشد  به چه دلیل ؟
به علت تفاوت میزان هوموس خاک می باشد . در صورت بالا بودن هوموس خاک سبب اصلاح و بهبود ساختمان و حاصلخیزی خاک می شود.
هوموس در درجه اول سبب جذب موجودات خاکزی شده و این موجودات سبب چسبیدن ذرات ریز به یکدیگر و تولید ذرات مناسب خاک می کند.و از طرفی دیگر قدرت نگهداری آب را بالا می برد.

به همین دلیل خاک رسی بهتر از خاک شنی از نظر قدرت نگهداری مواد غذایی است .
بهترین نوع کلوئید ,ساخته شده از هوموس می باشد وبا اندازه گیری آن می توان به حاصلخیزی خاک پی برد

کشاورزان اعتقاد دارند اگر بخواهند میزان عملکرد را در سال ثابت نگه دارند باید در هر سال میزان کود شیمیایی را  افزایش دهند .
کود شیمیایی فقط سبب افزایش (N_P_K) می شود و تاثیری بر روی 
CEC  ندارد.
PHخاک : آن نشان دهنده اسیدی یا قلیای یا خنثی  بودن خاک است .بهترین PH برای گیاهان 5/5-5/7  می باشد.
هوموس خاک خنثی می باشد و قادر به جذب شوکهای اسیدی و قلیایی خاک است.
Mineralization and Decomposition: موجودات زنده در چرخه مواد غذایی در خاک بسیار مهم هستند. در نقش تو لید هوموس در Decomposition و آزاد کردن مواد معدنی در چرخه   Mineralization و هر دو آنها  در خاک بسیار مهم هستند

سلامت خاک :در خاک موجودات زنده زیادی مانند نماتد-ویروس-قارچ-..زندگی می کنند که فقط بعضی از آنها مضر هستند.به عنوان مثال بیش از 200 هزار نماتد در خاک وجود دارد که فقط 2% آن مضر می باشد.در شرایط تعادل موجودات نماتدهای مضر هرگز قادر به خسارت نمی باشند.
 در حدود 90% خسارت بیماریها  ناشی از قارچ می باشد .در شرایط تعادل تعداد قارچ کمتر از باکتری است و آن به نسبت B/F که در طبیعت این نسبت ثابت می باشد.
مواد شیمیایی و کودهای شیمیایی تولید موادی به نام anti-natural می کند که سبب به هم خوردن این تعادل می گردد.

-------------------